Ognisko Pracy Pozaszkolnej-Zespół „Przygoda”
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Mienie placówki

 

Majątek Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp. Nazwa

Wartość

początkowa

Dotychczasowe

umorzenie

Wartość netto
1. Środki trwałe     5 203 640,71 1 041 548,63   4 162 092,08
a) Grunty 91 283,20 0,00 91 283,20
b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej 

5 050 714,40 1 025 526,25 4 025 188,15
c) Urządzenia techniczne i maszyny 61 643,11 16 022,38 45 620,73
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 56 065,11 56 065,11 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 5 259 705,82 1 097 613,74 4 162 092,08